Algemene voorwaarden

 

 1. Toepassingsgebied.
  Huidige algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) zijn van toepassing op elke commerciële transactie tussen ABICOM.PRO (hierna: Verkoper) en een natuurlijke of rechtspersoon (hierna: Klant).
  Deze voorwaarden zijn essentieel voor de Verkoper en primeren op alle andere algemene voorwaarden, ook op die van de Klant. Er kan enkel van deze voorwaarden afgeweken worden bij uitdrukkelijk schrijven en na wederzijds akkoord tussen de Verkoper en de Klant.
  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant kan op ieder moment en op eenvoudig verzoek een exemplaar van de op dat ogenblik geldende algemene voorwaarden aan de Verkoper vragen, die deze onverwijld aan de Klant overmaakt.
 2. Aanvaarding van de voorwaarden.
  De Klant wordt geacht de voorwaarden te kennen, begrijpen en aanvaarden vanaf het plaatsen van een bestelling, ongeacht of dat op papier of online gebeurt.
 3. Bestekken en prijsoffertes.
  De prijsoffertes opgesteld door de Verkoper zijn steeds gebaseerd op de op dat moment geldende voorwaarden van lonen, materialen en diensten. Indien er zich dienaangaande lopende de duurtijd van het bestek of de offerte wijzigingen zouden voordoen, behoudt de Verkoper zich uitdrukkelijk het recht voor zijn prijzen en tarieven op evenredige wijze aan te passen aan deze gewijzigde waarden.
  Door de ondertekening van het bestek of de offerte verbindt de Klant zich tot de aankoop van de daarin vermelde goederen en/of diensten.
  De bestekken en prijsoffertes zijn slechts bindend voor de Verkoper na zijn schriftelijke bevestiging of het versturen van de factuur.
 4. De leveringstermijn.
  De termijn waarbinnen de Verkoper goederen of diensten zal leveren, wordt bij wijze van inlichting verstrekt en bindt de Verkoper niet. De Verkoper neemt een inspanningsverbintenis op zich. Mogelijke vertraging in de dienstverlening geeft de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.
  De Verkoper verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te leveren, zulks afhankelijk van de specifieke eisen en medewerking van de Klant en van de concrete (al dan niet externe) omstandigheden.
  Als de Klant gebonden is aan een specifieke termijn, die de Verkoper moet respecteren, maakt hij daar schriftelijk melding van voorafgaand aan de opdracht, zodat de Verkoper ondubbelzinnig op de hoogte is daarvan en schriftelijk kan instemmen met deze resultaatsverbintenis, die een uitzondering vormt.
 5. De prijs.
  De prijs die door de Verkoper wordt vermeld, omvat de prijs voor de dienstverlening en de eventuele transportkosten, exclusief de verschuldigde BTW.
  Andere onkosten, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) verplaatsingskosten of kosten die verbonden aan onbetaalde wissels of cheques en andere inningskosten worden afzonderlijk en in detail aan de Klant aangerekend.
 6. De betaling.
  De prijs is als volgt opeisbaar en wordt op die manier door de Klant betaald aan de Verkoper, behoudens specifieke afwijking daarvan in bijzondere contractuele voorwaarden tussen de Klant en de Verkoper. Een derde van de prijs is opeisbaar bij de ondertekening van de offerte of bestelbon. Het saldo van de prijs is opeisbaar bij de beëindiging van de uitvoering van de overeenkomst. De prijs is zowel contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper als via een overschrijving op de bankrekening van de Verkoper, zoals vermeld op de factuur.
 7. Laattijdige of niet-betaling.
  Ingeval van laattijdige of niet-betaling wordt de prijs van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een interest van 12% per jaar vanaf de datum van facturatie, vermeerderd met een schadebeding ten bedrage van 12% van het onbetaalde bedrag, steeds met een minimum van 250 EUR. De Verkoper behoudt zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen. Ten laste van de Klant komen dan ook alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die de Verkoper als gevolg van de niet-nakoming van de betalingsverbintenis van de Klant heeft moeten maken. Elke vertraging bij de betaling van de bedragen verschuldigd aan de Verkoper, geeft hem daarenboven het recht om, zonder nadere motivering, zijn prestaties geheel of gedeeltelijk op te schorten tot aan ontvangst van de betaling of te beëindigen. Dit alles gebeurt op basis van een eenvoudig schrijven aan de Klant, verzonden per gewone post of e-mail. De Verkoper neemt in dat geval geen enkele aansprakelijkheid op voor een eventueel nadeel dat de Klant door de opschorting of beëindiging van prestaties zou komen te ondervinden en de Klant zal ter zake geen vordering op de Verkoper hebben. Deze clausule heeft wederkerige werking en is zowel van toepassing op de Verkoper als op de Klant. Deze clausule kan dus langs beide kanten van het contractuele spectrum worden aangewend en is daarmee in overeenstemming met de relevante wetgeving uit het Wetboek Economisch Recht.
 8. De factuur.
  De Klant moet elke protest van een factuur formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 7 (zeven) kalenderdagen na verzending van de factuur. De Klant moet het protest uitgebreid schriftelijk motiveren. Een commerciële geste brengt geen enkele erkentenis met zich mee. Gebrek aan protest binnen die termijn zal onherroepelijk aanvaard worden als aanvaarding van de daarmee overeenstemmende prestaties en de aanrekening daarvan. Eerder onvoorwaardelijk betaalde facturen kunnen niet opnieuw in twijfel getrokken of geprotesteerd worden. Het verzoek om aan een derde te factureren moet bij de prijsaanvraag of de orderbevestiging uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden. Elke Klant die een bestelling plaatst met het verzoek om deze aan een derde partij te factureren, is en blijft zelf en persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van deze factuur, zelfs indien de leverancier zich met deze wijze van facturatie akkoord verklaard heeft, behalve in de gevallen waarin de derde partij de bestelbon mee heeft ondertekend.
 9. Eigendomsvoorbehoud.
  Ingeval de Klant niet volgens de hoger beschreven modaliteiten overgaat tot betaling van de aan de Verkoper verschuldigde vergoeding, behoudt de Verkoper zich het eigendomsrecht voor van de geplaatste of geleverde goederen tot wanneer de verschuldigde vergoeding betaald is, vermeerderd met het contractueel bepaalde schadebeding en de verschuldigde interesten.
 10. Aanvaarding van de geleverde goederen en diensten.
  De Klant wordt geacht de geleverde goederen en diensten te aanvaarden, tenzij ingeval van een klacht die geformuleerd is per aangetekend schrijven, gericht aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.
 11. Annulering van de bestelling.
  Ingeval de Klant de bestelling eenzijdig wenst te annuleren, moet hij dit doen via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper.
  Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant voor de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR.
  Ingeval van eenzijdige annulering van de bestelling door de Klant na de aanvang van de dienstverlening, is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de waarde van de bestelling, steeds met een minimum van 250 EUR, vermeerderd met de reeds gemaakte kosten en na verrekening van de stand van de werkzaamheden.
  De Verkoper behoudt evenwel ten allen tijde zijn recht om zijn werkelijk geleden schade aan te tonen en een volledige vergoeding daarvoor te vorderen.
  Deze clausule heeft wederkerige werking en is zowel van toepassing op de Verkoper als op de Klant. Deze clausule kan dus langs beide kanten van het contractuele spectrum worden aangewend en is daarmee in overeenstemming met de relevante wetgeving uit het Wetboek Economisch Recht.
 12. Wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse.
  De wijziging of annulering van een afspraak ter plaatse moet minstens 24 uur voor de afspraak gemeld worden aan de Verkoper. Bij gebreke daaraan is de Verkoper gerechtigd om een schadevergoeding van 125 EUR (excl. BTW) aan te rekenen.
  Deze clausule heeft wederkerige werking en is zowel van toepassing op de Verkoper als op de Klant. Deze clausule kan dus langs beide kanten van het contractuele spectrum worden aangewend en is daarmee in overeenstemming met de relevante wetgeving uit het Wetboek Economisch Recht.
 13. Aansprakelijkheid.
  De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn het abnormaal, slecht of verkeerd gebruik van de geleverde goederen of diensten door de Klant, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.
  De Verkoper is niet aansprakelijk voor fouten of problemen die te wijten zijn aan het werk of de aanpassingen aan de geleverde goederen en diensten van een andere dienstverlener of van de Klant zelf, noch voor de (in)directe schade die daaruit voortvloeit.
  De Verkoper is niet aansprakelijk voor (in)directe schade die derden, zoals bijvoorbeeld (maar niet limitatief) hackers, toebrengen aan de geleverde producten en diensten.
  Het is de Verkoper toegelaten om naar eigen goeddunken, voor de uitvoering van zijn opdracht, een beroep te doen op interne vaste of losse medewerkers of niet tot de business van de Verkoper behorende derden. Indien voor de uitvoering van de opdracht beroep wordt gedaan op dergelijke personen, zal dit door de Verkoper zoveel mogelijk vooraf met de Klant worden besproken. Iedere aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper voor tekortkoming van deze derden is evenwel uitgesloten. In geen geval is een hoofdelijke aansprakelijkheid van de Verkoper samen met de betrokken derde mogelijk.
  De aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich in elk geval tot de bewezen en werkelijk geleden schade door de Klant, die voortvloeit uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. Een eventuele schadevergoeding zal in geen geval het totaalbedrag van de reeds gefactureerde goederen of diensten overtreffen.
 14. Beëindiging van de overeenkomst.
  Partijen kunnen de overeenkomst ten allen tijde beëindigen in onderling overleg.
  De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van een laattijdige of niet-betaling. De Verkoper kan de overeenkomst eenzijdig beëindigen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging aan de juridische of financiële toestand van de Klant. De Verkoper verstuurt in deze gevallen een aangetekende brief, waarin hij de overeenkomst definitief beëindigd. De postdatum van deze brief geldt dan als datum van beëindiging.
 15. Overmacht.
  Ingeval de Verkoper de overeenkomst tijdelijk niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, geeft dit de Klant geen recht op schadevergoeding lastens de Verkoper, noch op ontbinding van de overeenkomst lastens de Verkoper.
  Ingeval de Verkoper de overeenkomst definitief niet (volledig) kan uitvoeren ten gevolge van bijvoorbeeld (maar niet limitatief) overmacht, staking, lock-out, brand, rellen, ziekte of om het even welk evenement waarover de Verkoper geen controle heeft, behoudt hij zich het recht voor om de overeenkomst met de Klant te beëindigen zonder daarvoor enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te zijn.
 16. Formuleren van klachten.
  De Klant moet elke klacht formuleren via een aangetekend schrijven, dat gericht is aan de Verkoper, binnen de 5 (vijf) kalenderdagen vanaf de levering van het goed of de dienst aan de Klant. De Klant moet de klacht uitgebreid schriftelijk motiveren.
 17. Privacy.
  De Verkoper verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de Klant exclusief aan te wenden in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst. De Verkoper behandelt de persoonsgegevens van de Klant met de grootste zorg en discretie en maakt ze in geen geval over aan een derde partij, behoudens schriftelijke toestemming van de Klant. Conform de Privacywet van 08/12/1992 en de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 heeft de klant op elk moment recht op toegang, aanpassing, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens.
 18. Geheimhoudingsplicht.
  Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van elkaar, zulks zowel gedurende als na de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.
 19. Bevoegdheidsclausule.
  Bij geschillen in het kader van een overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant zijn de Nederlandstalige Rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd om daarvan kennis te nemen, ongeacht de woonplaats van de Klant of de plaats van levering.
 20. Toepasselijk recht.
  Het Belgisch recht is toepasselijk op alle overeenkomsten tussen de Verkoper en de Klant.